MAGUNKRÓL

Tyekvicska Árpád publikációi


Új utakon. Rendiségképünk egy konferencia tükrében
In: Aetas, 1986/3. sz.87–96. p.

Későfeudális-kori községtörténetünk metodikai problémái. (Egyetemi szakdolgozat.)
Szeged, 1988. 59. p. (Kézirat)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Nógrád megyei áldozatai és sérültjei.
Közzé teszi: Á. Varga László és Tyekvicska Árpád
In: Ipoly, 1989. június 24. 11–12. p.

„A balassagyarmati Szalézi Rendház Krónikájának folytatása
1950. jún. 13-tól kezdődően”.
Közzéteszi és a jegyzeteket írta: Tyekvicska Árpád.
In: Balassagyarmati Honismereti Híradó, 1990/1-2. sz. 116–140. p.

Helynevek, pecsétek, címerek. A jelképek változása Balassagyarmat példáján.
In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján, 1991. 113–135. p.

Balassagyarmat régibb kori pecsétjei.
In: Balassagyarmati Honismereti Híradó, 1991/1–2. sz. 78–88. p.

A Schrecker család története.
In: Balassagyarmati Honismereti Híradó, 1991/1–2. sz. 119–125. p.

Címereink
In: Ipoly, 1991. október 4. 9. p., október 11. 8. p., október 25. 9. p., november 1. 9. p., november 15., 18. p.

Helyi forradalom – Társadalmi önszerveződés a Rétsági járásban, 1956-ban.
In: Rendi társadalom – Polgári társadalom 5. Paraszti kiszolgáltatottság – Paraszti érdekvédelem, önigazgatás.
A Hajnal István Kör konferenciája.
Gyula, 1991. 264-274. p.

Az önkormányzatiság kezdetei (A Magyar Közigazgatási Intézet felkérésére írt esettanulmány.)
Balassagyarmat, 1991. (Kézirat, 67 p.)

Helyi forradalom. Önszerveződés Nógrád községben, 1956-ban
In: Szociológiai Szemle, 1992/2. sz. 61–84. p.

Mindszenty Nógrádban.
In: Nógrád Megyei Hírlap, 1992. november 4. 4. p., november 5. 4. p., november 6. 4. p., november 7. 4. p.

Helyi forradalom. Önszerveződés Nógrád községben, 1956-ban.
In: 56 vidéken.
Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1992. 32–65. p.

Parancs az 1956-os sortüzekre?
Magyar Hírlap, 1993. november 16. 7. p.

„Gyorsan és kegyetlenül le kell számolni velük”.
In: Magyar Hírlap, 1993. november 16. 10. p.

Az igazságba vetett hit. Magyar Pál kihallgatási jegyzőkönyve.
In: Évkönyv.
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete
Budapest, 1993. 305–312. p.

A bíboros útja. Mindszenty József „kiszabadítása” 1956-ban.
In: Nagy Iván történeti Kör Évkönyv 1994.
Balassagyarmat, 1994. 143–174. p.

Sortűzpróba. Igazságtétel és dokumentumhiány.
Heti Világgazdaság (HVG), 1994. március 5. 71–73. p.

A bíboros és a katona. Mindeszenty József és Pálinkás-Pallavicini Antal a forradalomban.
In: Századvég – 1956-os Intézet, Budapest, 1994. 179. p. (Önálló kötet)

A tudományos kutatás szabadsága és korlátai.
Hozzászólás a levéltári és a titokvédelmi törvény előkészítéséhez.
Balassagyarmat, 1994. (Kézirat. 15. p.)

A bíboros és a katona.
In: Pesti Hírlap, 1994. június 3. 13. p.

Szegény Pallavicini!
In: Rubicon, 1995. 6–7. sz. 46–49. p.

A belügyminiszter által felkért Iratfeltáró Bizottság jelentése.
Készítette: (másokkal)... Tyekvicska Árpád...
Budapest, 1995. (Kézirat)

Adatok, források, dokumentumok a holocaust balassagyarmati történetéhez.
In: Nagy Iván történeti Kör – Évkönyv 1995.
Balassagyarmat, 1996. 63–202. p.

1956 Nógrád Megyei Kronológiája és személyi adattára.
(A forradalom eseményei és aktív szereplői a megyében.)
Az adatgyűjtést végezte: Á. Varga László, Dupák Gábor és Tyekvicska Árpád.
A kronológiát összeállította és az életrajzokat írta: Á. Varga László, Dupák Gábor.
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 1996. 309. p.

1962. (Beszélő évek)
In: Beszélő, 1997. április. 66-85 p.

Az ő titkaik, a mi titkaink.
In: Közérdekű iratok, adatok és az állampolgár.
BFL, Budapest, 1997. 69–79. p.

Local Revolution. Selfoganization in a village of Nógrád in 1956.
In: Review of Sociology, vol. 1996. 104–128. p.

Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa közgyűléséről.
In: Levéltári Szemle, 1997/2. sz. 63–66. p.

Hozzászólás a különleges adatokat tartalmazó iratok
eredetbeni másolhatóságának kérdéséhez.
In: Hírlelő, 1997/1. 10–12. p.

„Tévedett is, mert dolgozott!”
In: Beszélő,
1998. június (III. évf. 6. sz.) 74–78. p.

Könyörtelenül(?) Dokumentumok a balassagyarmati túszejtés korából.
In: Palócföld,
1998/1. sz. 29–51. p.

Egy Mindszenty-kutatás vázlata. In:
In: Köszöntés.
Szerk.: Szvircsek Ferenc. Nógrád Történeti Múzeum, Salgótarján, 1998. 34–36. p.

„...a jogellenesség gyanúja”.
In: Fundamentum, az emberi jogok folyóirata.
1999/1. sz. 103–111. p.

1956. A magyar forradalom és szabadságharc enciklopédiája 1956. október 6.-december 12.
In: Európa közepén – Magyarország a jelenkorban. Az 1956-os Intézet történeti CD-ROM sorozata 1. A kronológia adatainak összegyűjtésében közreműködött ... az életrajzokat írta ... [másokkal] Tyekvicska Árpád. l956-os Kutatási és Könyvkiadói Kht., Budapest, 1999.

Bargár Ödön. Életrajzi vázlat.
(Az 1999. október 20-án tartott emlékülés szövege.) 4 p.

Daróczi Gusztáv. Életrajzi vázlat. (Az 1999. október 20-án tartott emlékülés szövege.) 7. p.

Nógrád, 1956.
Megyeházi Krónika, 1999. november

1962.
In: Beszélő évek 1957–1968. a Kádár-korszak története, I. rész. Budapest, 2000, 247–259. p.

Fridzsider szocializmus.
In: Beszélő évek 1957–1968. a Kádár-korszak története, I. rész. Budapest, 2000, 260-263. p.

A Marosán-ügy. In:
In: Beszélő évek 1957–1968.
a Kádár-korszak története, I. rész. Budapest, 2000, 269-271. p.

Nagy Iván történeti tárgyú kéziratos munkái.
In: Nagy Iván emlékezete. Szerk. Tyekvicska Árpád. Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat, 2000, 154–167. p.
Nagy Iván Könyvek 6. Sorozatszerkesztő: Tyekvicska Árpád/

Nagy Ivánról szóló írások (Válogatás).
In: Nagy Iván emlékezete. Szerk. Tyekvicska Árpád. Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat, 2000, 154–167. p.
Nagy Iván Könyvek 6. Sorozatszerkesztő: Tyekvicska Árpád/

Barthó Zsuzsanna – Tyekvicska Árpád: Civitas Fortissima. A balassagyarmati „csehkiverés” korának forrásai és irodalma.
Szerk.: Tyekvicska Árpád. Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat, 2000. 523 p. + 9 lap melléklet
Nagy Iván Könyvek 10. Sorozatszerkesztő: Tyekvicska Árpád/

Erdős Ferenc – Tyekvicska Árpád – G. Vass István: A kárpótlási folyamat során keletkezett iratanyag levéltári értékelése.
In: Levéltári Szemle,
2000. 4. sz. 3–16. p.

„Ahogy régen, most is boldog voltam velük” – Mindszenty (Pehm) József és Zalaegerszeg.
In.: Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére. [Zalaegerszeg, 2001.] 246–255. old.

Előszó
In: „... ahol a határ elválaszt„. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Nagy Iván Történeti Kör, Nógrád Megyei Levéltár, Szinbád Kht. Balassagyarmat–Várpalota, 2002. 5–6. p.

Civitas Fortissima. Balassagyarmat története írásban és képekben.
Szerk.: Tyekvicska Árpád.
Írták: Hausel Sándor, Tóth Tamás, Tyekvicska Árpád.
Kiadja Balassagyarmat Város Önkormányzata, Nógrád Megyei Levéltár, Nagy Iván Történeti Kör, Balassagyarmat, 2002. 240 p.

A Történeti Hivatal tapasztalatai.
In: Ügynökök és akták. Nemzetközi konferencia az átvilágításról és az állambiztonsági iratok sorsáról. Szerk. Halmai Gábor. Soros Alapítvány, Budapest, 2003. 85–90. old.

Nagy Iván emlékezete.
CD-ROM kiadvány. Szerk.: Tóth Tamás és Tyekvicska Árpád. Nógrád Megyei Levéltár – Arcanum Adatbázis Kft., Balassagyarmat, 2004.

Helyi forradalom. Önszerveződés Nógrád községben 1956-ban.
In: Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-tőlnapjainkig. Argumentum – Osiris, Budapest, 2004. (2005!)678–700. p.

„Ahogy régen, most is boldog voltam velük”. Mindszenty (Pehm) József és Zalaegerszeg.
In:Kahler Frigyes (szerk.):
Ki volt Mindszenty? Don Bosco Kiadó, Budapest, 2005.23–71. p.

Szederjesi Cecília – Tyekvicska Árpád:
Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról.

Studium Libra – Nógrád Megyei Levéltár, 2006. 746 p. + CD-ROM melléklet (Önálló kötet)

Írások a forradalomról.
Balassagyarmat,2006. Studium Libra – Nógrád Megyei Levéltár 438 p. (Önálló kötet)
Nagy Iván Könyvek 16.

A forradalmi tanácsok létrejötte Nyugat–Nógrádban.
In: A forradalom vidéken.
Az MTA Történettudományi Intézete, az ELTE Történeti Intézete és a Magyar Országos Levéltár konferenciájának előadástézisei (2006. szeptember 14.) Budapest, 2006. 23–28. p.

Lux Zoltán – Tyekvicska Árpád: A számítástechnika alkalmazása a Nógrád megyei levéltárban – Adatbázisok a levéltár honlapján.
In: Magyar Levéltárosok egyesülete 2005. évi vándorgyűlése, Eger 2005. augusztus 22–24.
Szerkesztő: Bilkei Irén. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2006.57–68. p.

Szegény Pallavicini.
In: Hangadó, 2006. augusztus, 4–5. p.

Pallavicini Antal emlékezete.
In: Hatvani kalendárium. Hatvan Város Művelődési Központ és Könyvtár, Hatvan, 2007.  99–103. old.

Búcsú dr. Magyar Páltól.
In: Nógrád Megyei Hírlap, 2007. április 30. 9. p.