KIADVÁNYAINK

Shvoy Miklós
Nógrád megye leírása
Összeállította, és a bevezető tanulmányt írta: Szepessyné Judik Dorottya

A kézirat 1874-1875 között született, az eredeti kézirat, mely a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárában található, "Nógrád megye leírása" címet viseli, ellenben Shvoy Mikós önéletrajzában, melyet Szinnyei József a Magyar írók élete és munkái című művében használt fel, a "Nógrád megye monographiája" cím olvasható. A kézirat szerkesztése során az eredeti kéziraton olvasható cím mellett döntöttünk.

A kézirat születésének körülményeit még sok homály fedi, hiszen a szerző a műben nem tesz utalást a keletkezési körülményekre, kinek a megbízásából, miért készítette el. Az eddigi kutatások során már három támpont akadt, amely révén a mű keletkezési körülményeinek tisztázása megkezdődhetett.

A Központi Statisztikai Hivatal Levéltárában található 1873. évi iktatókönyv egy bejegyzése szerint az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal Nógrád megye közönségének ajánlotta a leendő művet és a szerzőt. Rá egy évre a szerző a munkadíját kérte az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivataltól. Több adatot nem találtunk erre vonatkozólag. Második támpontunknak a Nógrád Megyei Levéltárban lévő 1873. évi alispáni beadványi jegyzőkönyv egy bejegyzése szolgált, mely szerint az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal kérte Nógrád megyét, hogy támogassa Shvoy Miklóst munkájában. Végül harmadik támpontunknak Kunszt János losonci botanikus cikke szolgált, mely 1878-ban, a Magyar Növénytani Lapokban jelent meg. A Nógrád megye florisztikáját leíró cikkének bevezetőjében panaszkodott, hogy már 1873-ban felkereste őt az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal által megbízott Shvoy Miklós azzal, hogy egy Nógrád megyéről szóló monográfia növényzeti részét szerkessze meg, ő a munkáját még ugyanebben az évben leadta, de sajnos nem jelent meg.

Ki volt a megyeleírás szerzője? Igen hosszú életű volt, jószerivel végigélte az egész XIX. századot, 1814-ben született Pozsonyban, tanulmányait is szülővárosában végezte. Már 18 évesen dolgozni kezdett különböző uradalmakban kasznárként. 1848-1849-es forradalom és szabadságharc nem hagyta érintetlenül, nemzetőrként, majd futárként vett részt. A szabadságharc leverése után visszatért eredeti szakmájához: a mácsai uradalomban dolgozott. 1873-ban az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal megbízásából dolgozott, végül 1874-1875-ben írta meg a Nógrád megyéről szóló monográfiát. Ezt követően a Pozsonyi járás kataszteri becslőbiztosaként dolgozott, végül 1885-ben vonult nyugalomba Vácon és halt meg ugyanott 1898-ban.

A szerző megyeleírásában többször hivatkozott Bél Mátyás, Mocsáry Antal és Hunfavy János műveire, különböző minisztériumi, tanfelügyelői jelentésekre, de legfőképpen az 1869. évi országos népszámlálás adataira és végül egy 1874-ben elvégzett, megyei szintű népszámlálás adataira, amelyre vonatkozólag nincs adatunk.

Az igen sok forrásra támaszkodó monográfia tartalmát illetően is sokszínű: az 1869-1873 közötti közállapotokat mutatja be, ismerteti a megye természetföldrajzi viszonyait, közigazgatási szervezetét, művelődési, oktatásügyi, egyházi, pénzügyi, ipari helyzetét, műemlékeit, továbbá a népességi, az infrastrukturális és a mezőgazdasági viszonyokat. Sajnos a mezőgazdasági rész torzó maradt. A monográfia legterjedelmesebb része a megye településeinek, pusztáinak, irtványainak járásonkénti leírása természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi szempontból egyaránt.

Shvoy Miklós monográfiája beilleszkedik a történelmi Nógrád megyéről szól monográfiák sorába. A XIX. századi Nógrád megyéről Mocsáry Antal műve mellett Shvoy Miklós művéből is kapunk tájékoztatást a megye közállapotaira vonatkozólag.

Shvoy Miklós megyeleírásának jelentőségét az is alátámasztja, hogy az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal megbízásából, a hivatalos statisztika és a helyi közegek, tudósok tájékoztatása alapján készült. Mivel a Nógrád Megyei Levéltár dualizmus kori anyaga rendkívül hiányos, ezért Shvoy Miklós több mint 130 éves munkájának legnagyobb értéke éppen az, hogy a dualizmus kori Nógrád megyéről - a többféle forrásból adódó hibák és a mezőgazdasági rész torzó volta ellenére - egy átfogó képet kapunk.

Shvoy Miklós megyeleírásához csatoltunk egy térképet, mely 1870-ből való, és az Országos Széchényi Ferenc Könyvtár Térképtárában található TM 2805. jelzet alatt. A könyv borítóján Kubányi Lajos Nógrád vára (1896) című festménye látható, mely a Nógrád Történeti Múzeum tulajdonát képezi. Shvoy Miklós Nógrád megyéről szóló, több mint 130 éve elkészült kéziratát Szepessyné Judik Dorottya állította össze és írta az ahhoz kapcsolódó bevezető tanulmányt.